ANBI

ANBI gegevens van Brugkerk te Lopik

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Brugkerk te Lopik
Telefoonnummer (facultatief): 0348 447106
RSIN/Fiscaal nummer: 2613128
KvK nummer: 76426327
Website adres: https://www.brugkerklopik.nl/
Email: scriba@brugkerklopik.nl
Adres: Lopikerweg Oost 57
Postcode: 3411 JC
Plaats: Lopik
Postadres: Lopikerweg Oost 57
Postcode: 3411 JC
Plaats: Lopik

De Brugkerk te Lopik is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Omschrijving van de gemeente vind u in het beleidsplan hoofdstuk 2, blz4 : beleidsplan.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.brugkerklopik.nl vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente.
Beleidsplan Brugkerk Lopik

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan.
Activiteiten, bijvoorbeeld: Gemeente Groei GroepenJeugdwerk.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de informatie zoals deze aangeleverd wordt bij het Financieel Rapportage en Informatie Systeem (FRIS) van de PKN. Door een wijziging in het beleid van de PKN voor wat betreft de inhoud van deze cijfers dient met ingang van 2019 bij de cijfers van de kerk ook de cijfers van de activiteitencommissie, de evangelisatiecommissie en de jeugdraad te worden samengevoegd. De begroting over 2019 betreft echter nog uitsluitend de begroting van de kerk.  Indien u de uitgewerkte versie van de jaarrekening wilt ontvangen, stuur dan een email naar penningmeester@brugkerklopik.nl.

Baten en Lasten

Baten en Lasten Kerk      
       
   Begroting  Begroting  Jaarrekening
  2020 2019 2019
       
Baten  €  €  €
       
Opbrengsten onroerende zaken 16,600 15,950 16,229
Bijdragen gemeenteleden 146,575 138,000 150,338
Overige opbrengsten 0 0 14,394
Doorzendcollectes 17,800 0 2,440
 Diversen 4,050 250 2,472
Totaal baten 185,025 154,200 185,873
 


Lasten      
       
 Kosten kerkelijke gebouwen 21,450 20,650 33,624
 Kosten overige gebouwen en eigendommen 550 150 813
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 100,250 92,000 97,296
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 14,750 13,250 17,661
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 9,100 9,700 8,819
 Salarissen (koster, organist e.d.) 13,500 12,500 14,560
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 4,800 5,200 5,515
Diaconaal werk 10,450 0 3,000
Doorzendcollectes 13,760 0 2,440
Totaal lasten 188,610 153,450 183,728
 


       
Resultaat (baten – lasten) -3,585 750 2,145

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

ANBI gegevens van Diaconie van de Brugkerk te Lopik

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Diaconie van de Brugkerk te Lopik
Telefoonnummer (facultatief): 0348 447106
RSIN/Fiscaal nummer: 824121892
KvK nummer: 76426637
Website adres: https://www.brugkerklopik.nl
Email: diaconie@brugkerklopik.nl
Adres: Lopikerweg Oost 57
Postcode: 3411 JC
Plaats: Lopik
Postadres: Lopikerweg Oost 57
Postcode: 3411 JC
Plaats: Lopik

De Brugkerk te Lopik is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Omschrijving van de gemeente vind u in het beleidsplan hoofdstuk2, blz 4: beleidsplan

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.brugkerklopik.nl vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente.
Beleidsplan Brugkerk Lopik

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan.
Activiteiten, bijvoorbeeld: Gemeente Groei GroepenJeugdwerk.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de informatie zoals deze aangeleverd wordt bij het Financieel Rapportage en Informatie Systeem (FRIS) van de PKN. Door een wijziging in het beleid van de PKN voor wat betreft de inhoud van deze cijfers dient met ingang van 2019 bij de cijfers van de diaconie ook de cijfers van de zending te worden samengevoegd. De begroting over 2019 betreft echter nog uitsluitend de begroting van de diaconie. Indien u de uitgewerkte versie van de jaarrekening wilt ontvangen, stuur dan een email naar penningmeester@brugkerklopik.nl.

Baten en Lasten

Baten en Lasten Diaconie      
       
   Begroting Begroting Jaarrekening
  2020 2019 2019
       
Baten
       
 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 0 1
 Bijdragen gemeenteleden 15,000 12,000 17,282
Collecten in kerkdiensten 16,900 0 4,255
Door te zenden collecten en giften 0 0 14,702
       
Totaal baten  31,900 12,000 36,240
       
Lasten      
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5,800 750 5,784
Kosten beheer, administratief en archief 820 465 914
Diaconaal werk plaatselijk 2,500 2,500 12,550
Afdrachten door te zenden collecten en giften 22,600 8,000 14,702
       
       
       
Totaal lasten 31,720 11,715 33,950
       
Resultaat (baten – lasten) 180 285 2,290

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.