Kerkenraad

De kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit: preses, predikant, scriba, negen wijkouderlingen, één jeugdouderling, vijf diakenen en drie ouderling kerkrentmeesters en is een afspiegeling van onze gemeente. Samen zorgen zij voor het pastorale, diaconale en organisatorische werk binnen de gemeente.

Het dagelijks bestuur ligt bij het moderamen. Het moderamen bestaat uit: preses, scriba, voorzitter college van diakenen, voorzitter college van kerkrentmeesters en de predikant. Het moderamen handelt dagelijkse zaken af, initieert veranderingen en bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor.

U kunt de kerkenraad en/of het moderamen bereiken via de scriba, de heer Marc Dudink. Dit kan via e-mail scriba@brugkerklopik.nl,
telefonisch 06-28374381 of per post Lopikerweg Oost 57 3411 JC Lopik.

Ouderlingen
De ouderlingen voeren samen met de predikant de pastorale taken uit. Onze gemeente is onderverdeeld in tien wijken en iedere ouderling is verantwoordelijk voor één wijk. De ouderling stuurt het wijkteam aan dat bestaat uit een wijkouderling, diaken en bezoekdame. Samen houden zij contact en feeling met de leden van onze gemeente. De jeugdouderling richt zich specifiek op jongeren en jeugdactiviteiten.

Diakenen
Het college van diakenen draagt binnen en buiten onze kerkelijke gemeente zorg voor het omzien naar elkaar en biedt hulp op sociaal, maatschappelijk en financieel gebied. Daarnaast zorgen zij tijdens de erediensten voor de inzameling van de gaven en hebben een belangrijke taak bij de viering van het Heilig Avondmaal. Het college van diakenen bestaat uit zes personen. Meer informatie over ons college van diakenen vindt u hier.

Ouderling Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiële en materiële zaken van de gemeente. Het college bestaat uit drie ouderling kerkrentmeesters, secretaris en penningmeester. Meer informatie over ons college van kerkrentmeesters vindt u hier.