Zustergemeente Kelementelke

Kelemengemeente-zustergemeente-kelementelke-08telke is sinds 14 december 2014 onze zustergemeente. Het dorp ligt in het Hongaarse deel van Roemenië en telt ongeveer duizend inwoners. Het contact houdt in dat we aan elkaar denken in de dienst, voor elkaar bidden, elkaar ontmoeten en waar nodig elkaar helpen. Zo worden er reizen georganiseerd om elkaar op te zoeken en elkaar beter te leren kennen. Hoewel financiële ondersteuning niet onze prioriteit heeft in ons contact, sparen wij door middel van collectes en inzamelingen wel om te helpen met het onderhoud van de kerk.

 

Gemeentecontact formulieren met onze zustergemeente Kelementelke


Kelementelke

Bezoek aan Kelementelke

Ook dit jaar zijn wij weer welkom in Kelementelke voor een uitwisseling met onze zustergemeente in Roemenië. We verblijven bij gast gezinnen en zij maken voor ons altijd een mooi en afwisselend programma. Lijkt het je leuk om ook een keer mee te gaan, en een unieke ervaring te beleven, geef je dan op voor 9 mei bij een van de werkgroep leden. De reis staat gepland voor 4 – 9 juli.

Vriendelijke groet, Jack Bootsma.


Fietsmarathon t.b.v. Kelementelke

Zoals bekend fietsen we op 19 en 20 april van Lopik naar Kelementelke. In de ontmoetingsruimte staan 5 hometrainers waarop we in actie komen!
Elk uur start er een groep om een uur te fietsen. Opgeven kan per groep of individueel. Het is de bedoeling dat fietsers zich laten sponsoren.
Is fietsen niet echt uw of jouw favoriete hobby? Blijf dan niet thuis, supporters zijn ook hard nodig!
Rondom het fietsen hebben we een gevarieerd programma samengesteld met activiteiten voor jong en oud. Catering is ook aanwezig.
Wilt u/jij je opgeven voor het fietsen, dan kunt u een mail sturen naar: activiteitencommissie@brugkerklopik.nl.
Ons liever even aanspreken? Dat kan, want vanaf zondag 3 maart zijn wij als aanspreekpunt beschikbaar in onze kraam in de ontmoetingsruimte.
We zorgen ervoor dat het volledige programma daar zichtbaar is. Ook liggen er inschrijfformulieren waarop u of jij je in kunt schrijven voor het fietsen.

Paaskaars
Als teken van verbondenheid is ook dit jaar weer de paaskaars naar Kelementelke verzonden.

Hartelijke groet, namens de werkgroep fietsmarathon
Bep, Tjeerd, Carla, Jack, Marjolijn, Rens, Gerrit, Tristan, Hester


Bericht uit Kelementelke

Zoals eerder te lezen in de pastopraat zijn er ook dit jaar voedselbonnen en pakketten met verbandmateriaal en incontinentiemateriaal naar Kelementelke verstuurd. Dat is met dankbaarheid ontvangen. Van Ilona ontvingen we een bedankbrief:
De bonnen zijn terechtgekomen bij de oude gepensioneerde weduwen en weduwnaars, van de 84 personen zijn er 50 al boven de 80 jaar. De oudste mevrouw is zelfs al 97! De inhoud van de pakketten is verdeeld aan degenen die dit nodig hadden. Ilona werd gekust en geknuffeld in onze plaats. Ze vragen God om gezondheid, blijdschap en geluk voor onze families. Ook wensen zij ons fijne en gezellige feestdagen.

Kerstgroet uit Lopik naar Kelementelke
Namens het moderamen en dominee Helmert-Jan is er een kerstgroet verzonden naar onze zustergemeente.


Oproep voor nieuwe werkgroepleden
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om aan te sluiten bij de Kelementelke-werkgroep. Als werkgroep voeren wij allerlei acties en ideeën uit om verbonden te zijn met onze zustergemeente in Kelementelke. Ongeveer eens in de twee maanden komen we bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. Vindt u/jij het leuk om aan te sluiten in deze werkgroep of een keertje een vergadering bij te wonen, laat het ons dan weten!
Er kan contact worden opgenomen met Jack Bootsma, jaagbo@hotmail.com, 0348-552766.

Kerstkaartenactie Kelementelke
De ingezamelde kerstkaarten zijn opgestuurd naar Kelementelke. In totaal zijn er 86 kerstkaarten ingeleverd, een heel mooi aantal! Ieder bedankt voor zijn/haar leuke kaart😃. Bij de kerstkaarten is ook een kerstboodschap vanuit de kerk toegevoegd.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


Kerstgroet (vertaald) vanuit Kelementelke:
“Maar de engel zei tegen hen: “Wees niet bang. Ik breng u goed nieuws dat grote vreugde zal brengen voor alle mensen. Heden is in de stad van David een Heiland geboren; Hij is de Messias, de Heer.“ Lucas 2: 10-11

Dierbare broeders en zusters in de Heer Jezus Christus.
Ik groet u met liefde bij deze kerstviering.
Bedankt voor de bemoedigende kerstwoorden, woorden en ansichtkaarten die jullie schreven, waarin met elk woord liefde werd verkondigd, in elke regel waren we aanwezig en jullie ook. Door deze woorden en wensen zijn we verbonden in de liefde van onze God.
Nu Kerstmis nadert, is het voor ons allemaal belangrijk om het goede nieuws, het evangelie te horen, maar het is nog belangrijker om het te accepteren.
We leven in tijden die we moeilijk kunnen begrijpen. Op elk niveau is er wanhoop, hopeloosheid, pijn en tranen. Er zijn zoveel ‘waarom’-vragen in ons hart. Het is moeilijk om deze vragen te beantwoorden. Maar zelfs bij onze vragen moeten we het evangelie zien en horen, het goede nieuws: “Wees niet bang. Ik breng u goed nieuws dat grote vreugde zal veroorzaken voor alle mensen. 11 Heden is in de stad van David een Heiland geboren; hij is de Messias, de Heer. “Als we naar de wereld van vandaag kijken, zien we dat mensen nog steeds hun macht uitoefenen over mensen, naties over naties, landen over landen, net zoals het 2000 jaar geleden was. En helaas brengt dit zoveel lijden, pijn, verliezen, menselijke offers in fysieke en spirituele zin aan alle kanten met zich mee.
Meer dan 2000 jaar geleden maakte het decreet van keizer Augustus het leven van veel mensen moeilijk, die alles moesten achterlaten en op weg gingen. Ook vandaag maken veel decreten het leven van alledag moeilijk. Het schrijft voor hoe we moeten leven, wat en hoeveel we mogen eten, hoeveel graden we ons huis mogen verwarmen, hoe we ons moeten kleden, wat we wel en niet mogen zeggen.
We begrijpen op dit moment niet wat er met ons en om ons heen gebeurt. Maar we weten dat er niets gebeurt zonder Gods wil, en het is beter om ons heden en onze toekomst aan God toe te vertrouwen.
In de wereld van vandaag zijn we, naast stijgende energieprijzen, constant bang voor externe kou, maar we mogen ook de gevaren van interne, spirituele kou niet vergeten. Omdat we weten en ervaren dat innerlijke spirituele kou en onthechting (door de Covid) gevaarlijker en destructiever is dan uiterlijke kilheid.
En deze winter zullen er veel mensen zijn die vieren in de kou en het donker, zoals het 30 jaar geleden was in Roemenië, zoals ik me herinner en heb ervaren als een kind hoe het was om kerstliederen te zingen in het donker en de kou. Maar in de wereld van vandaag zijn en zullen er helaas steeds meer mensen zijn die het geestelijk koud hebben.
Op die 1e kerstavond werden de harten en zielen van de herders die in de kou zaten op het veld van Bethlehem opgewarmd door het goede nieuws, het evangelie van de engelen. We kunnen aan de huidige omstandigheden niet zoveel veranderen, maar deze kerst kunnen ook wij degenen zijn die het evangelie verkondigen en de ziel van de mensen om ons heen opwarmen.
Door de ansichtkaarten die jullie hebben voorbereid, met liefde hebben geschreven en naar ons hebben gestuurd, warm je onze ziel op. We willen graag dat jullie weten dat we jullie dragen in onze gebeden, zodat ook jullie verwarmd zullen worden door onze liefde.
Omdat onze God door Jezus de warmte van hemelse liefde in deze wereld heeft gestuurd, zodat we er allemaal door kunnen worden verwarmd.
Daarom kijken mensen elk jaar uit naar Kerstmis, om opgewarmd te worden door Gods liefde, om de wereld minstens een paar dagen beter en liefdevoller te maken. Laten we de liefde die we van God ontvangen behouden, zodat deze zelfs na de viering in ons hart blijft en ons leven een vruchtbaar leven zal zijn, tot eer van God.
Beste vrienden, broeders en zusters. Wij wensen u een gezegend, vredig kerstfeest, verwarmd met liefde en een gelukkig, gezegend nieuwjaar. Christus is geboren!

Met liefde,
Ds. Attila Szekely
18 december 2022


Zoals in de vorige Pastopraat beschreven, zijn er voedselbonnen uitgedeeld in Kelementelke namens de Brugkerk. In onderstaand bericht is een reactie terug te lezen over deze actie. Daarnaast zijn er nog twee berichten opgenomen van ds. Attila. Deze berichten zijn even geleden gestuurd en geven een indruk van de onderwerpen die de gemeenschap bezighoudt. Er is ook terug te lezen dat Kelementelke een beamer heeft aangeschaft met financiële steun van de Brugkerk. Een Beamerteamlid uit Lopik heeft hiervoor tijdens de reis nog wat tips gegevenJ. Het is op meerdere gebieden een uitdagende periode voor Kelementelke. Het is waardevol om lief en leed te kunnen delen, waar kan elkaar te steunen en elkaar te mogen noemen in de gebeden.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


Reactie op de voedselbonnenactie – ds. Attila 4 november 2022

Beste vrienden en kerkleden van Brugkerk Lopik
Ik zou jullie willen begroeten met de tekst uit 1 Korintiërs 13:1-13
1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2  Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
4  De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12  Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is liefde.”

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de dank door te geven van de mensen die hun dankbaarheid en dank hebben uitgesproken voor wat u voor ons en hen hebt gedaan. Jullie deelden met liefde van wat jullie ook als een geschenk van God ontvingen. Jullie deelden het met de weduwen/gepensioneerden uit Kelementelke.
Ik wilde dat jullie de stralende gezichten hadden kunnen zien, de ogen vol tranen. En dat jullie de harten vol vreugde hadden kunnen horen. Ik wilde dat jullie de handen en ogen in gebed naar de hemel hadden kunnen zien gaan terwijl ze God dankten en jullie bedankten voor de steun met de voedselbonnen.
86 harten, 172 opgeheven handen naar onze God en evenveel gebeden. Jullie kennen hen niet allemaal, maar Gods liefde verbindt ons samen. Het was geweldig om de onbaatzuchtige hulp te ervaren.
We weten dat alles wat we met hart en ziel doen, gevoed worden door Gods liefde. Vanuit die oneindige liefde waarin Hij Zijn enige Zoon voor ons gaf, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
En wat u voor de weduwen/gepensioneerden van Kelementelke hebt gedaan, bewijst de grootsheid van uw geloof en hart. Moge de Heer alle leden van de Brugkerk Lopik zegenen.
Ten slotte wens ik u allen toe wat er in het 4e boek van Mozes hoofdstuk 6, vers 24-2 6 staat:
“De  Heere zegene u en bewaart u; de Heere laat zijn aangezicht op u schijnen en zij u genadig, de Heere keert zijn aangezicht naar u toe en geeft u vrede.”
God zegene jullie, met liefde; Ds. Attila Szekely en nog meer van 86 harten uit Kelementelke Reformed Church, Transsylvanië, Roemenië.


Bericht van ds. Attila 28 oktober 2022

Het was een drukke periode voor mij de afgelopen weken, door een groot kerkproject dat ik moest afronden.
Ik heb in juni een aanvraag ingediend voor een project voor parochiehuis- buitenmuurisolatie en alles wat de isolatieprocedure omvat. Na toestemming voor het project, heb ik een ondernemer gevonden die deze klus op zich heeft genomen en deze week heeft afgemaakt. Ik zie dit als een goede investering voor de toekomst, die zal bijdragen aan een lagere gasrekening in de winter.
We hebben in het verleden namelijk ook wel winters gehad met -20C.
Het gaat nu allemaal goed met ons, we zijn wel allemaal verkouden geweest (onze dochter, mijn vrouw en ik), maar nu gaat het goed met ons, en we hopen dat jullie ook allemaal gezond zijn.
Zoals je schreef, hebben we in september een paar leuke dagen gehad, samen met jullie groep uit de Brugkerk, Ik heb mooie herinneringen met jullie allemaal in mijn hart, op alle plaatsen waar we samen waren.
Ik ben blij dat het hulpproject vanuit de Brugkerk ten uitvoer is gebracht(toelichting: het project om voedselbonnen te geven aan arme ouderen). Ik hoop en bid dat dit project een goede feedback krijgt van de gemeenschap. Maar ik bid ook dat de andere projecten die we in de groep hebben besproken, een goede impact zullen hebben (toelichting: er zijn onder meer ideeën om een cursus Engels te starten in het dorp). Ik weet zeker dat alle contactpersonen vroeg of laat zullen antwoorden, waarschijnlijk hadden ze het druk en daarom is het antwoord nog niet klaar.
Ik was op zoek naar een goed aanbod om de beamer te kopen, en vorige week is het me gelukt om hem aan te schaffen. Ik kocht een Acer-product dat een goede recensie had. Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor deze steun en ik weet zeker dat kinderen en de gemeenschap ervan zullen genieten.
We wensen jullie een fijne voorbereiding op 6 november. Het wordt een bijzondere dag voor u allen en voor uw gemeenschap. Het is niet gemakkelijk om het leven op een nieuwe plek te beginnen, alles achter te laten en een nieuw leven te beginnen in een nieuwe gemeenschap. Maar aangezien ik mensen in Lopik ken, en zoveel mooie harten ken, zal de nieuwe predikant genieten van uw liefde.

God zegene je, met liefde Attila


Bericht van ds. Attila 4 november 2022

Het gaat goed met ons allemaal, dankzij God.
Je schrijft over de problemen die je in ons dorp hebt gezien, vooral het gemis van onze jongeren, die wegtrekken uit Kelementelke. Deze situatie is niet alleen in onze plaats, maar is een ernstig probleem in heel Roemenië. De bevolking wordt wereldwijd steeds ouder, en dat is ook zichtbaarder in kleine gemeenschappen. Het hoge levenspeil van westerse landen trekt jongeren aan, die ons land verlaten voor een beter en financieel zekerder leven. Veel intellectuelen verlaten het land, terwijl zij ons land ook zouden kunnen helpen ontwikkelen. Architecten, IT-specialisten, medisch personeel, gekwalificeerd personeel verlaat het land… Er is een groot verschil tussen Roemenië en westerse landen, wat betreft onderwijs, gezondheidszorg, banen, enz. maar waarschijnlijk weet je dit allemaal wel.
We maken ons geen zorgen over de toekomst, ook al is die op dit moment moeilijk. Alles gebeurt met een doel, wat op dit moment nog niet duidelijk is. Ook in het verleden waren er over de hele wereld moeilijke periodes. Alleen God weet wat Hij voor ons allemaal heeft weggelegd, en we vertrouwen op Hem.
Het voedselbonnenproject had een goede impact en mensen waren er verrast en ook blij mee. Ze hadden het niet verwacht. Het is niet mogelijk om altijd iedereen tevreden te stellen, maar het was een mooi project om gepensioneerden en weduwen te helpen, anders zou het project te ingewikkeld worden.
Ik heb een groepsbijeenkomst belegd, waar ervaringen over dit project kunnen worden gedeeld.
We zijn met 5 personen bij elkaar geweest, dat was heel fijn en we deelden onze gedachten met elkaar. Aangezien de andere projectverantwoordelijken niet aanwezig konden zijn, weet ik niet hoe hun project verloopt.
Ik wens een goede voorbereiding voor aanstaande zondag, als de nieuwe predikant zijn intrede doet.

Groeten aan jullie allemaal, met liefs, Attila


Kerstkaartenactie Kelementelke

Vanaf dit weekend start de kerstkaartenactie voor Kelementelke. De actie loopt tot en met zondag 4 december. De kerstkaarten kunnen op de volgende plekken worden ingeleverd:
•      In een doos op de literatuurtafel (de doos staat er na afloop van de ochtenddienst van 13-11);
•      De brievenbus van de kerk;
•      Bij familie Frericks – Jeroen Boschlaan 16, Lopik;
•      Bij familie Bootsma – Batuwseweg 19, Uitweg.

In de Pastopraat van november is meer info terug te vinden over de actie. Hierin staan ook twee Hongaarse teksten die voor de kerst- en nieuwjaarwens kunnen worden gebruikt. Bij de Kelementelke-reis in september zagen de reizigers kerstkaarten van afgelopen jaar uit Lopik nog terug in de woonkamers, ze worden dus zeker gewaardeerd 😊

Groet van de Kelementelke-commissie.


Reis naar Kelementelke

Met veel plezier wordt er teruggekeken op de reis naar Kelementelke. In de vorige Pastopraat was een mooi verslag over de reis te lezen. Uiteraard willen we de komende tijd de verbinding blijven zoeken. Vanaf het weekend van zondag 13 november zal er daarom worden gestart met een kerstkaartenactie voor Kelementelke. Juist in deze onrustige tijd van de oorlog in Oekraïne en zorgen om energie voor de winter, mogen we ons met Kelementelke verbonden weten door het geloof in Jezus. De kaarten met bijbehorende zegeningen en wensen mogen dit symboliseren.
Een mooie kaart uit de winkel of eentje die zelf is gemaakt, het mag allemaal .
Hierbij twee mogelijke teksten in het Hongaars om op de kaarten te schrijven:

 1.  Áldott karácsonyi ünnepeket és boldogsággal és eggészséggel teli Újevet kívánunk.
  Üdvözlettel …
  Vertaling: Gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.
  Vriendelijke groetjes van …
 2.  Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk, és Isten áldását az Újévre!
  Szeretettel …
  Vertaling: Fijne kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar.
  Lieve groetjes van …

De kaarten kunnen op de volgende plekken worden ingeleverd:
• In een doos op de literatuurtafel
• De brievenbus van de kerk
• Bij familie Frericks – Jeroen Boschlaan 16, Lopik
• Bij familie Bootsma – Batuwseweg 19, Uitweg
Tot zondag 4 december loopt de actie.

Naast de kerstkaartenactie wordt ook op andere manieren gezocht om als gemeentes naast elkaar te staan. De stijgende voedsel- en gasprijzen leiden tot grote zorgen in Kelementelke. Met de naderende winter zal dit alleen maar moeilijker worden. Onder ruim 80 alleenstaande ouderen in Kelementelke zijn daarom voedselbonnen uitgedeeld namens de Brugkerk. Met deze voedselbonnen kunnen broodnodige boodschappen worden aangeschaft. Deze voedselbonnen zijn gefinancierd met geld dat is binnengekomen bij de Kelementelke-werkgroep via schenkingen en acties.


Kelementelke

Bezoek Kelementelke

Wij zijn met een groep van acht mensen op bezoek geweest in Kelementelke. Wij (Annemarijn en Rosan) zijn naar aanleiding van deze reis gevraagd om een kort stukje te schrijven. We hopen jullie een goede indruk te geven van alles wat we in en rondom Kelementelke gedaan hebben.
Op donderdag zijn we met zijn zessen vanaf Eindhoven naar Cluj gevlogen. Dit is een van de grotere steden van Roemenië. Hier hebben we ‘s avonds gegeten en geslapen in een bijzonder hotel. Dit hotel was onderdeel van een kerk. Hierin werden verschillende sociale projecten gehouden. Er werd bijvoorbeeld voor een lage prijs onderdak geboden aan mensen die voor behandeling naar het ziekenhuis moesten en er was opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook werd er werkgelegenheid geboden aan jongeren, mensen met beperking en vluchtelingen.
Op vrijdag zijn we vertrokken naar Kelementelke. Na een busreis van twee uur werden we warm onthaald door onze gastgezinnen en de dominee en onze laatste twee reisgenoten. Hierna hebben we onze gastgezinnen ontmoet en zijn we met hen meegegaan naar huis om onze kamers alvast te bewonderen. Wij verbleven bij een jong stel met een kindje van bijna vier. Zij waren erg gastvrij en we kregen direct eten en drinken aangeboden. Dit is een terugkerend fenomeen. Je hoeft maar een huis binnen te lopen en het eten en drinken (vaak een alcoholische versnapering) staat al klaar. Na onze eerste ontmoeting hebben we met de hele groep een rondleiding gekregen door het dorp gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. Ook hier was eten in overvloed en mocht alles wat over was natuurlijk met de gastgezinnen mee naar huis. Al het eten was erg lekker en door de oudere dames in het dorp gemaakt. Hier leerden we ook ons eerste woordje Hongaars; finom. Dit betekent lekker, dit woord hebben we tijdens de volgende dagen nog veel nodig gehad want eten ontvingen we in overvloed.
Die zaterdagochtend vonden we beneden dan ook een volle ontbijttafel met elk soort beleg dat je je maar kon bedenken. Hieronder vielen bijvoorbeeld ook groenten en fruit uit eigen tuin. Deze dag hebben we met de groep zelf broden gebakken. Het deeg wordt in een grote pot gemaakt, waar het met de hand gekneed wordt. Hier mochten we uiteraard een handje bij helpen. De broden worden per tien gebakken, dus dat is een hoop deeg.
Dit gaat allemaal in een zelfgebouwde stenen oven in de tuin. Maar echt; heel erg finom. Later hebben we ook nog zelf Kürtőskalács gebakken, een typisch Transsylvanische soort cake. We hebben een mooie wandeling gemaakt, de berg op. Het was lang, maar het was het meer dan waard; Hier hadden we prachtig uitzicht over het Transsylvanische landschap, met als middelpunt van het dal Kelementelke, met haar witte kerktoren die natuurlijk meteen opvalt. ‘s Avonds was enorm gezellig, het stond in het teken van muziek. We hebben met z’n allen gezongen, gedanst op Hongaarse muziek, en ook even op de kabouterdans, die mocht niet ontbreken.
En toen was het alweer zondagochtend. Netjes gekleed verzamelden wij ons natuurlijk bij de vrouweningang, tot we de dienst in mochten. Het kerkje is echt ontzettend mooi opgeknapt, er zijn voor- en nafoto’s te zien, en het is haast onherkenbaar met wat het was voor de renovatie. Met prachtige Hongaarse schilderingen en kleedjes, en de mooie blauwe banken. De dienst was voor ons helaas onverstaanbaar, maar dominee Attila heeft wel Het Onze Vader in het Nederlands met ons gebeden. Na de dienst hebben we mooie foto’s gemaakt met de hele groep voor de kerk. Hierna zijn we langs het Petry wijnhuis geweest, waar Misi en Rozália Varga werken. Met de hele groep hebben we Târgu Mureș bezocht, een grote stad, ongeveer een half uurtje vanaf Kelementelke. Dit is ook echt een prachtige stad, met haar kleurrijke gebouwen. Hier viel vooral op dat de straten een heel stuk breder en ruimer zijn dan in Nederland; er is een stoep van 6 meter breed. We hebben hier een hondenshow, en wat mooie kerken kunnen bezoeken. ‘s Avonds was er natuurlijk een gezellige afsluiting met de groep in het lokale buurthuis.
De laatste volle dag was helaas alweer aangebroken. Na een goed ontbijt vertrokken we naar Crișeni, om het strooien hoeden-museum te bezoeken. Het vlechten van een strooien hoed was niet perse ons talent, maar het was wel heel erg gezellig. We hebben een rondleiding gehad door het hele dorp, inclusief huifkar, broden bakken, paard en wagen, en de ‘wonderput’, uit deze bron kwam magisch water volgens onze gids, en hij zal er vast meer verstand van hebben dan wij. De volgende stop was een kasteel in Sângeorgiu de Pădure, waar ik (Annemarijn) nog heb mogen spelen op een antieke vleugel, niet mijn beste prestatie, hij was al een tijdje niet meer gestemd. ‘s Avonds hebben al afscheid moeten nemen van een groot aantal mensen, wat toch erg moeilijk was.
Die dinsdag moesten we onszelf om half vier ‘s nachts uit bed motiveren.
Op dezelfde plek als waar we ontvangen waren, namen we vier dagen later afscheid van dezelfde mensen. Ze allemaal een knuffel gegeven, praten en natuurlijk bedanken; köszönöm szépen.
Voordat we vertrokken hadden we veel over Kelementelke gehoord, maar deze ervaring zullen we nooit vergeten. We hebben zoveel lieve mensen gesproken, van wie we zoveel hebben geleerd, over dankbaarheid, gastvrijheid, liefde en geluk. Het is lastig de sfeer uit te drukken in woorden, de mensen in Kelementelke zijn trots op wat ze hebben, ze zijn gelukkig met de mensen om zich heen en ze hebben sterk vertrouwen op God. Ze stralen een openheid en gastvrijheid uit naar elkaar en naar ons, we hopen hen ook volgend jaar op deze manier in Nederland te kunnen ontvangen.

Namens het hele reisgezelschap,
Annemarijn Renes en Rosan Schenkel


Wij hebben weer enkele berichten van Ds. Attila uit Kelementelke ontvangen:                  Augustus

Beste gemeenteleden van de Brugkerk,

Bedankt voor jullie brief. We zijn blij en God dankbaar dat alles goed met jullie gaat.
Met ons gaat het ook allemaal goed, ook al hebben we de afgelopen tijd veel moeilijke momenten gehad toen geliefde personen, leden van de gemeenschap overleden. Maar we weten dat we bij elke pijn ook troost krijgen van onze Heer. We genieten van de zomer en het warme weer. Maar regen is iets wat we allemaal missen, de grond is droog en door het warme weer droogt langzaam alles in de moestuinen uit… We zouden willen dat we wat warmte konden bewaren voor de winter. Het zou gewoon perfect zijn voor de moeilijke tijd die we doormaken. Wij merken ook alles wat jullie schreven over de stijgende prijzen op elk niveau. Velen van ons moesten de afgelopen tijd al beslissen wat we moesten kopen en hoe we konden sparen van die 500 euro salaris/maand, maar nu wordt het nog veel moeilijker. Er zijn twee prioriteiten die we hebben; voedsel en wintergas/ elektriciteits-rekeningen. Maar ik denk dat het nog altijd makkelijker is om met een halfvolle maag te leven dan zonder warmte in onze huizen in de winter. Dit jaar is het ook een slecht jaar voor onze velden. In mijn moestuin zijn wortelen bijvoorbeeld als een potlood, aardappelen als een golfbal enz. Het is zo triest dat er mensen zijn die geen normaal leven kunnen leiden, die moeten kiezen of ze één of twee kg suiker of vlees zullen kopen. Helaas moeten we deze keuzes dagelijks maken. Maar ik weet dat dit allemaal een keer zal eindigen, en we zullen dan allemaal duidelijk zien wat er is gebeurd en waarom, maar ik ben bang dat het te laat zal zijn.

Jullie nieuwe predikant:

Na een lange periode van zoeken en wachten op de juiste persoon voor de Brugkerk, hebben wij ook gehoopt en gebeden op een positief antwoord van de gekozen predikant, en dat het mocht uitkomen zoals God het voor de Brugkerk Lopik had voorbereid. Ik ben blij dat na een lange weg eindelijk alles goed gaat met het beroepen van een nieuwe predikant. Het is leuk om te zien hoe belangrijk voor jullie niet alleen de persoon van de voorganger is, maar ook de plaats/het huis waarin hij zal wonen. Het is erg belangrijk en kan veel energie en hard werken besparen als een voorganger zijn werk niet hoeft te beginnen met kerkrenovatie of het zoeken/renoveren van een pastorie. Dan kan hij meteen doen wat zijn “taak” is.

Jullie bezoek aan Kelementelke (8-13 september).

Ik ben blij te lezen dat er acht geïnteresseerden zijn om naar Kelementelke te komen. We kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten.

Ik heb al een groepsbijeenkomst belegd om over jullie bezoek te praten, om de plannen en programma’s te bedenken. We proberen een leuk programma te maken. Ik denk dat het voor de gastgezinnen geen probleem zal zijn met de gemaakte stellen. Ook is het geen probleem dat één van jullie vegetarisch eet; ik zal het gastgezin informeren. Maar ik zal jullie meer schrijven over wie je zal ophalen en wie bij wie zal blijven, nadat we onze ontmoeting hebben gehad. Van Cluj (waar het vliegveld is) naar Kelementelke is de rit ongeveer 2-3 uur, het hangt af van het verkeer.
Nogmaals bedankt voor de donatie van Brugkerk Lopik voor het kinderbijbelweekproject, dat we elk jaar hebben. God zegene u allen hiervoor.

We wensen jullie ook een gezegend weekend en veel groeten, zegeningen voor jullie allemaal.

Met liefde; Attila, Eniko, Julia

 

 

Zoals de afgelopen tijd in de Nieuwsbrief kon worden gelezen, zijn we van 8 tot en met 13 september welkom om Kelementelke te bezoeken vanuit Lopik. We zijn uiteraard blij met en dankbaar voor dit positieve bericht!
De voorbereidingen van de reis zijn van start gegaan. Leuk om hier weer naar toe te kunnen leven. Er heeft een informatieavond plaatsgevonden waarop de plannen voor de reis zijn toegelicht. Op deze avond zijn mooie verhalen uit eerdere reizen gedeeld en is er met plezier uitgekeken naar de komende reis. We hopen met een mooie groep af te kunnen reizen naar Kelementelke. Mocht u of jij interesse hebben in de reis, dan kan dit tot uiterlijk 4 juli aan ons worden doorgegeven via jordidenhartog@hotmail.com.

De ontwikkelingen omtrent de oorlog in Oekraïne en corona worden in de gaten gehouden.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


Na twee jaar corona is het verlangen groot om onze broeders en zusters in Kelementelke weer fysiek te ontmoeten. De oorlog in Oekraïne maakt dat het van belang is om een weloverwogen keuze te maken of een reis mogelijk is. De mogelijkheden en wensen zullen worden afgewogen met Kelementelke en de geïnteresseerden in de reis. Bij het moment van schrijven van deze tekst, zal Kelementelke op korte termijn de keuze maken of zij mogelijkheden zien voor een reis. Op basis van deze uitkomst zal een mogelijk vervolg verder worden overdacht. Informatie hierover zal verschijnen in de Nieuwsbrief en de Pastopraat.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


Bericht uit Kelementelke, April

De Paaskaars die in onze kerk brandt, is ook (als klein model) naar Kelementelke gestuurd. De kaars mag een zichtbaar teken zijn van verbondenheid, geloof, hoop en liefde. Juist ook in een periode van onzekerheid en spanningen. De oorlog in Oekraïne heeft ook veel impact op Roemenië en Kelementelke. Er worden hulpacties opgericht voor Oekraïne, de prijzen stijgen flink en de ontwikkelingen in de oorlog worden nauw in de gaten gehouden. De oorlog leidt ook tot de vraag of de voorgenomen reis naar Kelementelke in september door kan gaan. Wij houden dit in de gaten en stemmen dit samen met Kelementelke en de geïnteresseerden in de reis af.
Onderstaand de Paasgroet die wij als gemeente vanuit Kelementelke ontvingen.

Groet van de Kelementelke-werkgroep

Lieve vrienden, broeders en zusters in Jezus Christus!
Hartelijk dank voor de Paaskaars en de paasgroet die we mochten ontvangen vanuit jullie gemeente.
Dit jaar is Pasen opnieuw anders. Niet met de restricties van vorig jaar maar vanwege andere verdrietige omstandigheden met de oorlog om ons heen. Wij zijn een buurland van Oekraïne en wat daar gebeurd heeft ook impact op ons dagelijks leven. Daar kan op veel plekken Pasen niet gevierd worden en dat maakt ons verdrietig.
Wij denken met Pasen aan de liefde van de Here Jezus, die is gestorven en Zijn leven gaf voor ons. Zijn opstanding geeft ons moed om problemen aan te kunnen en te gaan op de weg die hij ons voorging.
Op de Paasmorgen gingen Maria Magdalena en Maria de moeder van Jezus naar het graf waar Jezus was begraven. Onderweg vroegen zij zich af: Wie zal de zware grafsteen voor ons weghalen?
Maar toen zij aankwamen, zagen zij dat de steen al was weggerold. Het graf was open. Wij hebben allemaal vragen in ons hart en we kunnen moeite of problemen ervaren. We mogen weten dat God de kracht heeft om problemen in ons hart en in ons leven weg te rollen.
Jezus stond op uit de dood, Hij leeft! Als we dit weten en ervaren geeft het ons kracht om Hem te volgen.
Wij wensen alle gemeenteleden in Lopik een gezegend Paasfeest.

Hartelijke groeten, Ds. Attila Szekely en de gemeente uit Kelementelke


De gebeurtenissen volgen zich in snel tempo op in de wereld en Europa. Waar de coronapandemie meer en meer onder controle lijkt te komen, vindt er nu een oorlog in al haar heftigheid plaats. Een nieuwe crisis die ons allemaal bezighoudt. Dit geldt zeker ook voor onze zustergemeente in Kelementelke. Roemenië grenst aan Oekraïne. De oorlog in Oekraïne zorgt dan ook voor spanningen en onzekerheid over de toekomst. Oekraïne is zo’n 300 km verwijderd van Kelementelke. Ongeveer een vergelijkbare afstand tussen Lopik en Winterberg in Duitsland. Voor Kelementelke voelt de oorlog dus erg dichtbij. Juist in deze tijd denken we aan onze zustergemeente en voelen we ons verbonden. We bidden voor vrede en wijsheid.

NLB 416:2
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


De afgelopen jaren zijn er mooie reizen geweest tussen Lopik en Kelementelke. Vele leden van beide gemeentes hebben elkaar hierbij ontmoet. Ook na de reizen blijft de verbondenheid vaak bestaan. Zo is er contact via Facebook, mail, app of videobellen. Dit zijn mooie manieren om op de hoogte blijven van elkaars situatie. Rond de kerst zijn er ook pakketten met geschenken gestuurd tussen gezinnen die elkaar tijdens de reizen hebben ontmoet.
Binnen de Kelementelke-werkgroep wordt ook weer nagedacht over nieuwe ideeën om ook dit jaar het contact te onderhouden. De eerste aanzet hiervoor werd weer besproken. En wie weet hoort een reis naar Kelementelke op termijn ook weer tot de mogelijkheden. Zodra hier meer over bekend is, laten we dit weten. Houd de berichten in de Pastopraat dus goed in de gaten.

Groet van de Kelementelke-werkgroep


Bericht uit Kelementelke, maart

Regelmatig hebben wij als Kelementelke-werkgroep contact met ds. Attila en de kerkenraad van Kelementelke. Hierbij houden we elkaar op vele gebieden op de hoogte. Denk bijvoorbeeld aan het vieren van de kerkdiensten en een uitleg hoe de beroepingscommissie te werk gaat. Maar ook de dagelijkse dingen zoals de gevolgen van het coronavirus, de hoge energieprijzen en de situatie in de gezondheidszorg. Verder worden ideeën en initiatieven besproken over het contact tussen beide gemeentes.
Wij sturen onze berichten naar ds. Attila, maar ook naar de kerkenraad. In Kelementelke werkt een kerkenraad anders dan bij ons. In onze zustergemeente komt veel werk neer op de schouders van de dominee. De dominee is naast zijn eigen functie en werkzaamheden ook penningmeester, boekhouder, kerkrentmeester en verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in en rondom de kerk! Zoals u zult begrijpen is dit een (te) grote belasting voor een dominee. Daarom communiceren wij ook met de kerkenraad van Kelementelke. De ervaring is dat dit heeft geleid tot een kerkenraad die zich meer en meer betrokken is gaan voelen in het contact met Lopik. Hopelijk zal dit er ook aan bijdragen dat ds. Attila meer tijd en ruimte krijgt om zich te kunnen concentreren op zijn pastorale werk in de gemeente.

Onderstaand is de vertaalde reactie te lezen die is ontvangen van ds. Attila. Op sommige punten hebben we ter verduidelijking een stukje achtergrondinformatie toegevoegd (schuingedrukte tekst).

Beste mensen,

Met ons gaat het goed en we hopen dat het met jullie ook goed gaat.
We hebben een drukke periode achter ons met veel kerkdiensten en de administratie.
Als we terugkijken naar 2021 zagen en voelden we Gods liefde en genade in onze levens. We zijn dankbaar dat Hij ons door moeilijke momenten heeft geholpen en dat Hij ons bemoediging en kracht in geloof gaf.
We zijn dankbaar dat we een kerst konden vieren zoals we altijd gewend waren. We hebben in de kerk kerst gevierd met ouders en kinderen en we vierden het avondmaal in de kerk. Het was bijzonder om de geest van God in onze zielen te ervaren.
In Roemenië is de coronasituatie als voorheen. We hebben nog steeds beperkingen maar steeds meer mensen houden zich hier niet meer aan en doen de dingen die zij altijd deden.
We zijn blij dat de beroepingscommissie goed gaat. We wensen jullie wijsheid in het beroepingswerk. Het is niet makkelijk om de juiste persoon te vinden. In Nederland gaat dit heel anders dan in Roemenië. We hopen en bidden dat jullie de juiste persoon vinden om de gemeente te leiden.

Tijdens de communistische periode in Roemenië zijn veel persoonlijke eigendommen zoals gebouwen, gemeenschapshuizen en landerijen door de Roemeense overheid toegeëigend. Na de val van het communisme in 1989 kunnen de rechtmatige eigenaren een verzoek bij de Roemeense overheid indienen om de eigendommen terug te krijgen. Ds. Attila beschrijft hieronder hoe moeizaam en lastig dat gaat in Roemenië.

We hebben al een paar maal gesproken over het proces van het terugkrijgen van de kerkgebouwen die in de communistische periode toegeëigend zijn. Dit is een langdurig proces dat startte in de jaren 90 en nog steeds loopt. Zomaar een voorbeeld hoe zoiets verloopt. Alle documenten waren ergens in 2005 of eerder verstuurd. Lang voor ik in Kelementelke kwam.
Ik werd in 2015 door Boekarest gevraagd om alle documenten over de gebouwen opnieuw te sturen. Ik heb dit gedaan en we kregen in 2018 pas antwoord; 3 jaar later! Dit is dus een lange periode en we hopen dat het ooit gaat gebeuren dat we wat van ons is terug krijgen.

Wij zouden het leuk vinden om onder meer video’s en afbeeldingen met Kelementelke te kunnen delen. Onze vraag aan ds. Attila was of zij beschikken over apparatuur om de beelden aan een grote groep te kunnen laten zien.

De kerk heeft geen beamer of een groot scherm waar we iets kunnen presenteren. De kerk heeft ook geen gladde muur waar we een presentatie op kunnen laten zien.
Ik denk dat economische ontwikkelingen bij ons nog meer gevoeld worden dan in westerse landen. De Roemenen hadden het al moeilijk met de gasprijzen, elektriciteit en het kopen van medicijnen en de prijzen blijven stijgen. De salarissen in Roemenië zijn lager dan de salarissen in het westen. Mensen denken wel twee keer na voor ze een uitgave doen, Zelfs als het om voedsel of medicijnen gaat. Door de winter en de lage temperaturen in januari moesten wij geld opsparen om ons voor te bereiden op de gas- en energieprijzen. Het is niet nieuw. In Communistisch Roemenië 30 jaar terug hebben wij ervaren hoe het is om geen elektriciteit, verwarming of eten te hebben. Wij doen ons best in deze situatie en wij vertrouwen en hopen op God.

Eind vorig jaar is incontinentiemateriaal naar Kelementelke gestuurd. We hebben ook gevraagd hoeveel mensen incontinentiemateriaal nodig hebben.

 

Bedankt voor jullie gift! Ik kan zeggen dat wij erg blij waren met het incontinentiemateriaal. Er was veel vraag naar de volwassenluiers. Mensen gaven aan dat het erg nuttig was.
Ik kan jullie helaas niet vertellen hoeveel mensen incontinentiemateriaal nodig hebben. We hebben luiers uitgedeeld, zolang wij ze op voorraad hadden. We zouden willen dat het niet nodig was, maar wij weten nog niet wie er in de toekomst behoefte aan heeft.
Wij wensen jullie veel succes en zegen bij de zoektocht naar een nieuwe voorganger en wij wensen jullie gezondheid toe.

Groet, Attila


Contract tussen Brugkerk Lopik en Kelementelke Reformatus Egyhaz

Sinds 2014 is de Brugkerk Lopik verbonden aan zustergemeente Kelementelke Reformatus Egyhaz in Roemenië. Deze verbondenheid is bekrachtig door het tekenen van het onderstaande contract op 14 december van dat jaar. Binnen de relatie met Kelementelke mogen cultuur, lifestyle en gewoontes met elkaar worden gedeeld. Het contact is door de jaren heen gegroeid en heeft vele mooie ontmoetingen tot stand gebracht.

Bij het aangaan van de verbinding is gezamenlijk besloten om iedere vijf jaar het contact tussen de gemeentes te evalueren. Dit evaluatiemoment draagt eraan bij dat er een wederzijdse en blijvende inspanning wordt gevraagd in het contact. In het vijfde jaar van het contract bespreken beide gemeentes of ook voor de volgende vijf jaar een contract wordt aangegaan.

Kelementelke ligt in Transsylvanië. Dit gebied hoorde tot de Eerste Wereldoorlog bij Hongarije en is nadien bij Roemenië gekomen. De Hongaarse taal is voor de meeste inwoners in Kelementelke de moedertaal. De linkerkant van de pagina’s met tekst is dan ook in het Hongaars opgesteld.

Dankbaar zijn wij als Brugkerk voor de relatie die er mag zijn met onze zustergemeente. De verbondenheid met deze broeders en zusters in Christus, is een mooi en tastbaar teken van de wereldwijde kerk waar we lid van mogen zijn. De relatie mag de fysieke afstand van 2000 km overbruggen. Wij bidden dat we elkaar als Gods gemeenten mogen blijven opbouwen in geloof, hoop en liefde.

 


Klik op de afbeelding om het contract
te openen in een nieuw venster


 

Foto’s zustergemeente Kelementelke.