Collecte

Vanuit de diaconie

Collectes:

Zoals al eerder op de nieuwsbrief en in Pastopraat aangekondigd, gaan we ook collectes houden in de periode dat we niet in de Brugkerk kunnen samenkomen. Zondag 5 april a.s. gaan we hiermee van start.
U kunt op drie manieren bijdragen aan de collecte.

  • U spaart het collectegeld thuis op. Als we weer in de Brugkerk bij elkaar komen, levert u het gespaarde collectegeld in. Uw gift wordt dan verdeeld over alle collectedoelen in de periode dat we geen diensten konden houden.
  • U maakt uw gift per bank over naar NL12 RABO 0156 6736 57 t.n.v. Brugkerk Lopik. Geef daarbij in de omschrijving duidelijk aan voor welke collecte (datum dienst) uw gift bestemd is. De penningmeester verdeelt uw gift dan over de drie collectedoelen van de betreffende zondag.
  • U kunt digitaal bijdragen aan de collecte. Hiervoor dient u de collecte-app ‘Givt’ www.givtapp.net/download/ op uw smartphone te installeren. Givt verstrekt gevers een jaaroverzicht dat door de belastingdienst geaccepteerd wordt als bewijs.
  • Of scan de GIVT QR-code hieronder en maak uw bijdrage over.

Hiermee bieden wij voldoende mogelijkheden voor een thuiscollecte. Wij rekenen op uw steun!
Diaconie en College van Kerkrentmeesters


Geloof in delen – juist nu!
Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.
De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Voor de partners van Kerk in Actie is het steeds moeilijker om kwetsbare mensen, ouderen en kinderen, te ondersteunen. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!
Daarom vragen we uw steun voor Kerk in Actie projecten. Samen met Kerk in Actie geloven wij in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is nodig! Heel hartelijk dank!


12 juli Collecte: Plaatselijk Jeugdwerk


19 juli Collecte: Zending – Stichting De Hoop
Half maart moesten de deuren van het inloophuis van De Hoop op slot. Maar de zorg voor de bezoekers gaat door! Vrijwilligster Heidi vertelt: “We blijven tijdens corona natuurlijk in contact met ze, zo veel mogelijk telefonisch. We willen weten hoe het met ze gaat. Er zijn mensen die geen eten hebben. Daar brengen we voedsel, op een dienblad door een raam, zodat we afstand kunnen houden”. Voor iedereen is deze tijd zwaar. Maar ook als je dakloos bent, of er helemaal alleen voor staat, is het nog zwaarder. Stichting De Hoop is blij met Heidi en alle andere vrijwilligers van het Inloophuis. Maar dit prachtige werk kan niet zonder u. Het Inloophuis is volledig afhankelijk van giften. U maakt mogelijk dat er eten wordt uitgedeeld. Mag het Inloophuis van Stichting De Hoop op u rekenen, ook nu? Dank u wel!


26 juli Collecte: Diaconie


2 aug. Collecte: Zending – MAF
In veel landen waar MAF werkt, mogen zij helaas niet vliegen vanwege het coronavirus. De nood blijft hoog, daarom doen zij een dringend beroep op uw steun. “Mensen krijgen nog steeds ongelukken en bevallingen gaan door in deze tijd. Het maakt ons verdrietig dat we nu niet kunnen helpen”: MAF-piloot Wilfred Knigge. Als vliegtuigen stil staan kost dat veel geld. In Nederland wordt KLM gesteund als hun vliegtuigen aan de grond staan. In de armste landen waar zij vliegen is geen overheid die deze kosten vergoedt. Zij hebben uitsluitend u als hun achterban. Uw gift is van harte welkom!


9 aug. Collecte: Diaconie


16 aug. Collecte: KIA Zending – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
Rwanda. Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide; De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.


23 aug. Collecte: Catechese en Educatie – Relevant en modern trainingsaanbod
In lokale kerken zijn allerlei mensen actie als ambtsdrager, predikant, jeugdleider of op andere terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun taak.
De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant en modern aanbod van trainingen voor professionals en vrijwilligers in de kerk. De ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers, bestaat uit een interactieve e-learning en uit bijeenkomsten. Naast toepassing en verdieping is er altijd volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een duidelijke behoefte voorziet! De Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze vernieuwende manier aanbieden.


30 aug. Collecte: Diaconie


Diaconale hand- en spandiensten
Het zijn spannende en onzekere tijden, vanwege de Coronacrisis. Iedereen wordt opgeroepen om mensen die tot de risicogroepen horen en moeten thuisblijven, even op te bellen of een bemoedigend kaartje te sturen zodat niemand in een isolement terecht komt.
Iedereen die door de ingrijpende maatregelen met praktische zaken in de problemen komt en geen oplossing kan vinden in de eigen kring, kan indien gewenst gebruik maken van de hand- en spandiensten die onze kerk wil bieden. U kunt hiervoor te allen tijde contact opnemen met Gerda Boer (06-10404733) of Marjolijn van Schaik (06-13457775). We proberen zo snel mogelijk aan uw vraag tegemoet te komen of door te verwijzen.

De diakenen


Beste gemeenteleden

In samenspraak met de diaconie hebben we besloten vanaf 1 januari a.s. de uitgangscollecte’s te gaan labellen. Nu staat er voor deze collecte altijd “onderhoud”. Dat willen wij nu meer gaan noemen. Het kan b.v. zijn: schilderwerk, verwarming etc. Een bijzonder project komt er nu aan.
Het orgel heeft groot onderhoud nodig. Ca. 5/6 jaar geleden heeft dat ook plaatsgevonden en toen is ook al geconstateerd dat waar we nu tegenaan lopen, moest gebeuren. Destijds is besloten om dat niet te doen (en was nog niet echt nodig) maar nu is dat wel het geval. De steminrichtingen van de gedekte pijpen moeten gerepareerd worden.
Het orgel blijft gedurende het werk gewoon bespeelbaar, alleen de in bewerking zijnde pijpen kunnen niet van zich laten horen.
Dat is de reden dat we de uitgangscollecte wat vaker aan het onderhoud van het orgel toedienen.
Ook met de privacyregeling zijn we weer een stap verder omdat we het belangrijk vinden dat de persoonsgegevens en privacy van onze leden gewaarborgd moet zijn. Daarom is er een privacyregeling gemaakt. Deze staat inmiddels op onze website en is binnenkort ook op de boekentafel te vinden. Momenteel zijn we ook bezig met een toestemmingsformulier persoonsgegevens, waarover later meer informatie volgt.

Met vriendelijke groeten, College van kerkrentmeesters