Collecte

Vanuit de diaconie

Collectes:

Zoals al eerder op de nieuwsbrief en in Pastopraat aangekondigd, gaan we ook collectes houden in de periode dat we niet in de Brugkerk kunnen samenkomen. Zondag 5 april a.s. gaan we hiermee van start.
U kunt op drie manieren bijdragen aan de collecte.

  • U spaart het collectegeld thuis op. Als we weer in de Brugkerk bij elkaar komen, levert u het gespaarde collectegeld in. Uw gift wordt dan verdeeld over alle collectedoelen in de periode dat we geen diensten konden houden.
  • U maakt uw gift per bank over naar NL12 RABO 0156 6736 57 t.n.v. Brugkerk Lopik. Geef daarbij in de omschrijving duidelijk aan voor welke collecte (datum dienst) uw gift bestemd is. De penningmeester verdeelt uw gift dan over de drie collectedoelen van de betreffende zondag.
  • U kunt digitaal bijdragen aan de collecte. Hiervoor dient u de collecte-app ‘Givt’ www.givtapp.net/download/ op uw smartphone te installeren. Givt verstrekt gevers een jaaroverzicht dat door de belastingdienst geaccepteerd wordt als bewijs.

Hiermee bieden wij voldoende mogelijkheden voor een thuiscollecte. Wij rekenen op uw steun!
Diaconie en College van Kerkrentmeesters


Geloof in delen – juist nu!
Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.
De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Voor de partners van Kerk in Actie is het steeds moeilijker om kwetsbare mensen, ouderen en kinderen, te ondersteunen. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten!
Daarom vragen we uw steun voor Kerk in Actie projecten. Samen met Kerk in Actie geloven wij in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk met uw voorbede en uw bijdrage. Uw hulp is nodig! Heel hartelijk dank!


Zondag 5 april Collecte: KIA 40dagentijd – Jongeren doorleven het paasverhaal
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kropen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze kregen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelde zich buiten af, de ontknoping vond plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee.
Op deze zondag collecteren we voor het werk van JOP, zodat
JOP verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge verder kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken.
We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan!


Zondag 1e Paasdag Collecte: KIA Kinderen in de Knel – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India)
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen.
Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.


Zondag 19 april Collecte: KIA Werelddiaconaat – Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen.
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.


Zondag 26 april Collecte: Diaconie


Beste gemeenteleden

In samenspraak met de diaconie hebben we besloten vanaf 1 januari a.s. de uitgangscollecte’s te gaan labellen. Nu staat er voor deze collecte altijd “onderhoud”. Dat willen wij nu meer gaan noemen. Het kan b.v. zijn: schilderwerk, verwarming etc. Een bijzonder project komt er nu aan.
Het orgel heeft groot onderhoud nodig. Ca. 5/6 jaar geleden heeft dat ook plaatsgevonden en toen is ook al geconstateerd dat waar we nu tegenaan lopen, moest gebeuren. Destijds is besloten om dat niet te doen (en was nog niet echt nodig) maar nu is dat wel het geval. De steminrichtingen van de gedekte pijpen moeten gerepareerd worden.
Het orgel blijft gedurende het werk gewoon bespeelbaar, alleen de in bewerking zijnde pijpen kunnen niet van zich laten horen.
Dat is de reden dat we de uitgangscollecte wat vaker aan het onderhoud van het orgel toedienen.
Ook met de privacyregeling zijn we weer een stap verder omdat we het belangrijk vinden dat de persoonsgegevens en privacy van onze leden gewaarborgd moet zijn. Daarom is er een privacyregeling gemaakt. Deze staat inmiddels op onze website en is binnenkort ook op de boekentafel te vinden. Momenteel zijn we ook bezig met een toestemmingsformulier persoonsgegevens, waarover later meer informatie volgt.

Met vriendelijke groeten, College van kerkrentmeesters