Berichten Pastopraat

Maart 2022

Beroepingscommissie
Helaas kunnen we nog geen positief nieuws brengen vanuit onze zoektocht naar een predikant voor onze gemeente. In de Pastopraat van december hebben wij jullie geïnformeerd over de werkwijze van ons “digitaal horen” en de verwachting dat we in januari diverse gesprekken zouden voeren. Deze hebben ook plaatsgevonden, maar jammer genoeg zonder resultaat. Zie hieronder het verloop van onze inspanningen in aantal kandidaten:

Aantal aangeleverde namen op de lijst 24
  – Waarvan aangeleverd vanuit de gemeente 7
  – Waarvan aangeleverd door team Mobiliteit PKN 12
  – Waarvan zelf gesolliciteerd n.a.v. publicaties 5
   
Selectielijst totaal 24
  – Niet passend op basis van ervaring, etc. 6
   
Hiervan zijn “digitaal gehoord” en besproken 18
  – Niet passend bij onze profielschets 7
  – Wel passend bij onze profielschets en benaderen 11
   
Uitgenodigd voor een gesprek 11
  – Kandidaten open voor een gesprek 4
  – Op gesprek na overweging door kandidaat 2
   
Beëindiging gezamenlijke zoektocht 2

Zowel de kandidaten als wij hebben de gesprekken als open, oriënterend met diepgang, constructief en verhelderend ervaren met liefde en respect voor elkaars inbreng. Toch heeft het niet geleid tot een vervolg.
Als commissie hadden we verwacht en gehoopt verder te zijn met ons mooie beroepingswerk, de werkelijkheid is echter anders. Ondanks deze, toch wel, teleurstelling kijken we positief vooruit.

Hoe verder:
Dit betekent dat we met goede moed en op volle kracht verder gaan. Inmiddels hebben we een nieuwe lijst van het team Mobiliteit van de PKN ontvangen en een aantal namen van dominees uit ons eigen netwerk om weer mee verder te gaan. Ook nodigen we jullie van harte uit namen van predikanten aan te leveren. Dit mogen gerust namen zijn die (nog) niet bekend zijn in Lopik. Aanleveren kan per mail: beroepingscommissie@brugkerklopik.nl of per post naar Geert Hoeke, Jeroen Boschlaan 46, 3411 VG Lopik.  Zie voor meer informatie op onze website.

Tot slot:
Wij horen soms geluiden dat het lang duurt en/of de informatie lang op zich laat wachten. Dat is begrijpelijk en wij ervaren deze signalen als betrokken en meelevend. In iedere vergadering staan we stil bij het agendapunt communicatie en maken de afweging wat nodig is om te communiceren naar jullie.
Geen bericht betekent dan ook dat er nog geen nieuws is. Maar weet wel dat we met al ons vermogen bezig zijn en in het volle vertrouwen dat we dit werk mogen doen en dat God ons voorgaat op ons pad.

Met hartelijke groet, namens de beroepingscommissie, Geert Hoeke, voorzitter


December 2021

Beroepingscommissie  
In september is de beroepingscommissie weer van start gegaan en met dit bericht stellen we jullie op de hoogte van de voortgang.
Uit de gemeente zijn naar aanleiding van onze oproepen in Pastopraat diverse namen binnengekomen, waarvoor dank. Ook op de plaatsing van de vacature op de website van de PKN zijn reacties binnengekomen en vanuit het team Mobiliteit van de PKN hebben we een lijst met mogelijke kandidaten ontvangen. Tevens is er een advertentie geplaatst in een landelijk dagblad.

Vervolg:
Gelijktijdig hieraan hebben we in september de lijst met alle namen uit de hierboven genoemde drie bronnen doorgenomen. Daaruit is een eerste grove selectie gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten zoals bijvoorbeeld ervaring. De commissie is vervolgens verdeeld in drie werkgroepen die elk zo’n 5-6 kandidaten van de geschoonde lijst hebben beluisterd, bekeken en onderzocht. Daarbij is als uitgangspunt de opgestelde profielschets genomen en is er een inschatting gemaakt van de passendheid bij onze gemeente. Deze inventarisatie is in onze vergadering van oktober gedeeld en intensief met elkaar besproken. Dit heeft geleid tot een verkorte lijst van kandidaten die vervolgens zijn gebeld met de vraag of ze open staan voor een gesprek. De kandidaten die hebben aangegeven hiervoor open te staan worden uitgenodigd voor een gesprek in januari.

Tot slot:
Doordat in de werkgroepjes de kandidaten intensief zijn beluisterd, bekeken, onderzocht en besproken zijn we als commissie gegroeid in onze vaardigheid en kennis. We trekken op als team en scherpen elkaar waar nodig. Dit alles in het besef dat tijd geen rol hoeft te spelen, wel het vinden van een herder die bij ons als gemeente past. Daar gaan we voor. Maar bovenal mogen we dit werk doen met het vertrouwen dat onze God ons voorgaat op ons pad.

Met hartelijke groet, namens de beroepingscommissie, Geert Hoeke, voorzitter


Juli – Augustus 2021

Beroepingscommissie  
De beroepingscommissie is van start gegaan. De eerste stappen zijn gezet zoals ook door mij geschetst in de Pastopraat van april. Voor wie dit stukje gemist heeft, goed om nog eens (hieronder) na te lezen.

Profielschets predikant:
Het schrijven van een profielschets is één, het doorleven is twee. Oftewel hoe schrijf je kort en bondig op wat wij als gemeente nodig hebben in een te benoemen predikant.
Maar ook: wat leest de kandidaat in de profielschets en voelt hij/zij zich geroepen om te reageren en met ons in gesprek te gaan. En als we in gesprek gaan kunnen we dan duiden wat jij en ik, als gemeente De Brugkerk, bedoelen met de omschrijvingen en kunnen we goed toelichten wat we belangrijk vinden.
Zowel aan het schrijven als aan het doorleven van de woorden is intens en vol energie door de leden van de commissie gewerkt. Met als resultaat een profielschets waarin helder verwoord is wat wij belangrijk vinden aan kennis en vaardigheden van een te benoemen predikant. De profielschets is door de kerkenraad goedgekeurd en vormt daarmee een belangrijke basis voor de volgende stappen.

Volgende stappen:
De profielschets met aanvullende en relevante informatie wordt geplaatst op onze website en daarmee toegankelijk voor geïnteresseerden en voor ons als gemeente. Verder wordt de profielschets aangeboden aan het team Mobiliteit van de PKN die ons een lijst met predikanten zal aanreiken. En we stellen komende tijd een wervingsadvertentie op die we plaatsen via diverse mediakanalen. Samen met de door jullie genoemde of nog te noemen namen van predikanten hopen we na de zomer met het “horen” en spreken te beginnen.
Als commissie kijken we uit naar deze interessante periode. Maar het zal ook van ons wijsheid, geduld, inzicht, vaardigheid, goede-afwegingen-maken en om eenheid in optreden vragen. Fijn als je dat in gebed mee wilt nemen.

Welke predikant past volgens jou bij onze gemeente?:
Als je een predikant weet waarvan je voelt en/of denkt dat deze bij onze gemeente past doorloop dan de volgende stappen:

  1. ga zoveel mogelijk na of de predikant die je op het oog hebt past bij het predikantsprofiel die op de website te lezen is.
  2. dien de naam van de predikant schriftelijk in bij Geert Hoeke, de voorzitter van de commissie. Dat kan per mail: beroepingscommissie@brugkerklopik.nl of per post naar Geert Hoeke, Jeroen Boschlaan 46, 3411 VG Lopik.
  3. vul aan met een onderbouwing waarom jij die predikant geschikt vindt voor onze gemeente.
  4. lever je namen in voor 25 augustus 2021.

 

Tot slot:
Het werk van de beroepingscommissie is vertrouwelijk omdat het voor, door en over mensen gaat. In deze ruimte van vertrouwen en luwte willen we werken en bidden dat onze inspanning zijn vruchten mag afwerpen voor ons als gemeente.
Ik verwacht in oktober weer een update te geven of zoveel eerder als nodig.

Met hartelijke groet, namens de beroepingscommissie, Geert Hoeke, voorzitter


April 2021

Beroepingscommissie  

Onze geliefde ds. Wouter missen we nog steeds in zijn prediking en pastoraat. Tijdens zijn ziek zijn en nog sterker na zijn overlijden in december vorig jaar. Toch heeft de kerkenraad gemeend om de procedure voor het zoeken van een predikant voor onze gemeente op te starten. Daarbij niet overhaast te werk te gaan en met inachtneming van de gevoelens van gemis die binnen onze gemeente leven.

Samenstelling en opdracht:
Het begin van het proces is o.a. het samenstellen van een beroepingscommissie die een zo goed mogelijke afspiegeling is van onze gemeente. En wij menen dat we daar in geslaagd zijn en de kerkenraad heeft de beroepingscommissie benoemd die bestaat uit: Jan van Eck, Hans Verhoeven, Robert Schenkel, Dita Frericks, Bea de Vos, Gerjanne Schraven, Judith Bijman, Catharina Schep, Eva de Bruijn, Joost van Apeldoorn en Geert Hoeke.
Deze commissie heeft als taak om een predikant te zoeken die past bij onze gemeente. Daarvoor stellen de kerkenraad en de beroepingscommissie gezamenlijk een profielschets van de te beroepen predikant op. De predikant die door de beroepingscommissie wordt voorgedragen aan de kerkenraad zal zoveel mogelijk voldoen aan dit profiel. (De profielschets zal op onze website gepubliceerd worden)
De beroepingscommissie zoekt, voert gesprekken, gaat “horen” en adviseert de kerkenraad. Uiteindelijk beslist de kerkenraad of de voorgedragen predikant al of niet beroepen wordt.

Werkwijze:
De beroepingscommissie heeft van de kerkenraad maximale ruimte gekregen om haar werkzaamheden zelf in te delen. Ze heeft voor een aanpak gekozen die in grote lijnen op het volgende neerkomt.
Gezien het grote belang van het werk van de beroepingscommissie beginnen we met een bijeenkomst om elkaar beter te leren kennen. Ook spreken we daarin uit een verklaring van geheimhouding en volledige vertrouwelijkheid.
Als het profiel van de te beroepen predikant en de gemeente (lees beleidsplan 2021 -2025) vastgesteld zijn door de kerkenraad gaat de beroepingscommissie advies vragen bij het team Mobiliteit van de PKN. Ook zal er mogelijk worden overgegaan tot het plaatsen van een advertentie. Maar ook u als gemeente wordt gevraagd namen van predikanten aan te dragen bij de beroepingscommissie.
Vervolgens gaat de beroepingscommissie op basis van het profiel een keus maken uit de predikanten – genoemd door het team Mobiliteit en aangedragen door gemeenteleden – en vraagt aan de betrokken predikant of er belangstelling is voor nader contact. Als de predikant openstaat voor een ontmoeting dan ontvangt de predikant digitaal een informatiepakket. Aan de predikant wordt gevraagd zijn/haar Curriculum Vitae te mailen. Reacties op de geplaatste advertentie worden eveneens geselecteerd op basis van het profiel. Na veertien dagen neemt de voorzitter van de beroepingscommissie telefonisch contact op met de predikant. Besproken wordt of een vervolgcontact voor beide partijen al of niet zinvol is. Als een vervolgcontact zinvol wordt gevonden, volgt een eerste gesprek tussen 3 á 4 leden van de beroepingscommissie. Deze leden doen verslag van hun gesprek aan de voltallige commissie. Als zowel de evaluatie van het gesprek en de eigen reflectie van de gesproken predikant positief zijn wordt er een afspraak gemaakt tot het bijwonen van een eredienst. Dit zijn andere leden van de beroepingscommissie dan die het eerste oriënterende gesprek hebben gevoerd. Na het bijwonen van de eredienst voeren zij ook het tweede gesprek.
Daarna zal er door de commissie en de predikant worden teruggeblikt op de tweede ontmoeting. Indien er een positieve grondslag is om verder te gaan zal de beroepingscommissie aan de betrokken predikant om een drietal referenties vragen. Op basis van de ontmoetingen, bijwonen van de eredienst en referenties zal de commissie in afstemming met de predikant al dan niet overgaan tot het uitbrengen van een positief advies naar de kerkenraad. De kerkenraad kan dan besluiten tot het wel of niet uitbrengen van een beroep. Bij een positief besluit zal de kerkenraad een gemeentevergadering houden en conform de procedures zoals beschreven in de kerkorde en/of plaatselijke regelingen houden.
Indien nodig kan afgeweken worden van bovenstaande werkwijze.

Oproep aan jullie als lid van onze gemeente:
Graag wil de beroepingscommissie de gemeente betrekken bij het beroepingswerk. Als je een predikant weet waarvan je denkt dat deze bij onze gemeente past doorloop dan de volgende stappen:

  1. ga zoveel mogelijk na of de predikant die je op het oog hebt past bij het predikantsprofiel dat binnenkort op de website te lezen is.
  2. dien de naam van de predikant schriftelijk in bij Geert Hoeke, de voorzitter van de commissie. Dat kan per mail: beroepingscommissie@brugkerklopik.nl of per post naar Geert Hoeke, Jeroen Boschlaan 46, 3411 VG Lopik.
  3. vul aan met een onderbouwing waarom je die predikant geschikt vindt voor onze gemeente.

De beroepingscommissie zal in de Pastopraat en Nieuwsbrief later nog een oproep plaatsen voor het inleveren van namen.

De beroepingscommissie plaatst de door de gemeente voorgestelde kandidaten op de groslijst waar ook de kandidaten vanuit het team Mobiliteit van de PKN opkomen. Vervolgens maakt de commissie haar keus met welke kandidaten de commissie verder gaat en de procedure zoals hierboven omschreven opstart.

Tot slot:
Het werk van de beroepingscommissie vindt in de luwte plaats en wij informeren de gemeente tijdig bij belangrijke momenten.

Met vriendelijke groet, namens de beroepingscommissie, Geert Hoeke, voorzitter